Show Menu

Close Menu

Strukturell kolonialisering i demokratiet

Pile o Sapmi prosjektet har som overordnet mål å diskutere strukturell kolonisering der demoktratiets strukturer brukes til å legitimisere grove overgrep mot urfolks rettigheter, privat eiendom og kollektive landområder. Norske myndigheter designer og regulerer nasjonale lover i strid med internasjonale rettigheter og internasjonale urfolksrettigheter. Situasjonen til samiske reindriftsutøvere springer ut fra den norske reindriftsloven.

Reindriftsloven (Norsk):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-15-40#KAPITTEL_11

The Reindeer Husbandry Act (English);
http://www.pileosapmi.com/the-reindeer-husbandry-act-english/

 

© 2024 Pile o´Sápmi