Show Menu

Close Menu

1st desember, 2017 | Maret Anne Sara

Å leve under et maktregime som ikke tar ansvar

Hvordan har den unge gutten det, som etter fem års kamp og snart tre runder i Norsk rettsapparat mot selveste staten, fortsatt ikke vet hva framtiden hans er eller hvilke rettigheter han har som menneske?

Pile o´Sápmi vil ha fokus på menneskene i den storpolitiske kampen om land og tvang. Opphopning av belastninger, psykisk helse og livskvalitet er temaer når vi inviterer inn SANKS og  psykologispesialt Snefrid Møllersen for å snakke om reindriftas hverdag.  

 

– Allerede i 1995 ble det stadfesta i en norsk offentlig utredning at tålegrensa for belastninger i samisk reindrift i Norge er nådd. Situasjonen for reindriftsbefolkningen ble betegnet som alvorligog målrettede tiltak for å forebyggende tiltak hastet det med å få i gang, sier psykologispesialt og forsker Snefrid Møllersen. 

Hva har skjedd på de 22 årene siden tålegrensa for belastninger var nådd?

Den 5. og 6. desember møter den unge reindriftsutøveren Jovsset Ante Sara (25) den norske stat i Norges Høyesterett. Staten eksproprierer i dag reindriftas beiteland samtidig som de tvangsslakter reinflokkene med lovverk i hånd. Mens andre reineiere sitter i rettssaker for å beskytte reinbeitelandet, kjemper Jovsset Ante i retten for å beskytte reinen og reindriftas grunnleggende rettigheter for både mennesker, næring og kultur. I et forvaltningsregime der tvang har blitt regelen mer enn unntaket og der kapitalismen damper over alle vedtak, enser ikke myndighetene menneskene og hva de utsettes for. Det snakkes gjerne om forskning i alle retninger for å rettferdiggjøre tvangsvedtak, men man snakker ikke om forskning som vifter med varselflagg på vegne av mennesker som fratas alt og presses utfor stupet. Mens Jovsset Ante Sara sitter i Høyesterett i kamp for sine og reindriftas rettigheter, inviterer Pile o´Sapmi psykologspesialist/forsker Snefrid Møllersen til å snakke om psykososiale forhold og stressbelastning i reindrifta.

Kort om forskningsprosjektet “Reindriftas hverdag”: 

Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i forhold til å utøve god reindrift og opprettholde den levemåte og det fellesskap reindrift er basert på. I de senere årene har reindriftsbefolkningen uttrykt bekymring for hvordan belastningene og presset de lever med virker inn på deres livs- og arbeidsforhold, på dere psykiske helse og på livskvaliteten. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) henvendte seg på denne bakgrunn til SANKS med forespørsel om å få gjort en forskningsstudie av disse forholdene. Forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag» er et nasjonalt forskningsprosjekt, utført i tett samarbeid mellom reindriftsutøvere og forskere, med forankring i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NBR-NRL) og Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SÁNAG –SANKS). Prosjektets formål har vært å kartlegge faktorer som kan påvirke psykisk helse og livskvalitet hos samiske reindriftsutøvere i Norge, – sett fra et reindriftsperspektiv.

Prosjektleder og psykologispesialt/forsker Snefrid Møllersen kommer til Oslo og Pile o´Sápmi- Supreme med innlegg og samtale om opphopning av belastninger. Sted: Samisk hus, kl:20:00  

  

 

© 2024 Pile o´Sápmi