Show Menu

Close Menu

Om Pile o´Sapmi

Pile o´Sápmi er et kunstnerisk verk som ble laget som en protest og som et symbol på statlig tvangsslakting av rein i Finnmark. Kunstneren Maret Anne Sara satte opp verket utenfor Indre Finnmark tingrett  i februar 2016, mens broren Jovsset Ante Sara gikk til rettssak mot staten i kamp om sine rettigheter. Pile o´Sápmi forgrenet seg parallelt til å bli en tverrfaglig kunstbevegelse der Sara henter inn relevant kunst og kunstnere for å fremme debatt.

Pile o ́Sápmi følger tett på den prinsipielle rettsaken og rettighetskampen som nå pågår i Norge om statlig tvangsredusering av rein. Vi feirer i år 100- års jubileum for samisk rettighetsarbeid og politisk organisering, men hvor står vi etter all denne tiden?

Staten påstår at reinen ødelegger vidda, og tvinger ned reintallet ved hjelp av kollektiv tvangsredusering av rein. Statens pålagte reduseringsmodell tvinger alle reineiere til å slakte like mye i prosentandel, også de små reineierne som opprinnelig ikke har noe ansvar for en påstått overbeiting.

Beitelandet de snakker om å beskytte ved tvangsnedslaktingen, eksproprieres til industriutbygninger. Reindriftsloven justeres for å tilrettelegge for tvangsvedtak og for å rettferdiggjøre straffetiltak mot reindriftsutøvere. Reindriftssamfunnet er tvunget i kne, det reindriftssamiske rettighetsgrunnlaget er sterkt truet, men få har ressurser til å ta opp kampen.

Én ung reindriftsutøver har reist sak mot staten. Jovsset Ante Sara (24) tvinges til å slakte flokken til 75 gjenlevende dyr, et vedtak som for han betyr konkurs. Ved å tvinges til konkurs, tvinges samiske reindriftsutøvere også bort fra sin tradisjonelle kulturnæring og sine kulturelle rettigheter. Sara vant saken i Indre Finnmark Tingrett i mars 2016, men staten godtar ikke dommen og anket saken til Hålogaland lagmannsrett i Tromsø der saken tas opp igjen 24.-26. januar 2017.

Den offentlige debatten og reindriftspolitikken i Norge føres på statens premisser. Det er liten plass for en annen virkelighetsforståelse enn den som føres og presenteres fra premissleverandørens side.

Pile o ́Sapmi jobber med å belyse saken fra flere hold da særlig fra et samisk og reindriftssamisk perspektiv. Pile o´ Sápmi jobber med å fremme kritisk debatt om både politikk og prosesser som har ført til at samisk reindrift og samiske reindriftsutøvere i dag er nærmest rettsløse mot statssystemer og lovverk.

© 2024 Pile o´Sápmi